HomeAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten tussen Hule Agency en haar klanten. Door gebruik te maken van onze diensten of het aangaan van een overeenkomst met Hule Agency, stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.

2. Diensten

Hule Agency biedt diverse diensten aan, waaronder het opzetten en beheren van advertentiecampagnes op verschillende sociale mediaplatforms, zoals Facebook, Instagram, Google, TikTok, LinkedIn en Snapchat. We streven ernaar om de belangen van onze klanten op een professionele en effectieve manier te behartigen.

3. Verplichtingen van de klant

De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige en volledige informatie die nodig is voor het uitvoeren van de diensten door Hule Agency. De klant stemt ermee in om alle benodigde medewerking te verlenen en tijdig feedback te geven indien nodig. Daarnaast is de klant verantwoordelijk voor het naleven van de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de inhoud en het gebruik van advertentiemateriaal.

4. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Hule Agency geleverde diensten, inclusief advertentiemateriaal, blijven eigendom van Hule Agency of de respectievelijke rechthebbenden. De klant krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de geleverde materialen te gebruiken voor de overeengekomen doeleinden.

5. Vertrouwelijkheid

Hule Agency behandelt alle verstrekte informatie van de klant als vertrouwelijk. We nemen passende maatregelen om de vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen en zullen deze niet zonder toestemming van de klant aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

6. Aansprakelijkheid

Hule Agency streeft ernaar om hoogwaardige diensten te leveren, maar kan geen garantie geven voor specifieke resultaten. We zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten. De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en de resultaten van de geleverde diensten.

7. Beëindiging

Beide partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van een wezenlijke schending van de algemene voorwaarden door de andere partij. Eventuele openstaande betalingsverplichtingen blijven van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

8. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

9. Wijzigingen

Hule Agency behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Klanten worden op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen en zijn gebonden aan de meest recente versie van de algemene voorwaarden.

10. Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met Hule Agency via de volgende contactgegevens:

  • Bedrijfsnaam: Hule Agency
  • Adres: Peizerweg 97, te Groningen
  • Telefoon: +3185 – 35 35 987
  • E-mail: info@hule-agency.com

Datum laatste update: [05-21-2023]

  • Diensten
  • Over ons
  • Cases
  • Blog
This is a staging enviroment